ÅRSMÖTE PARTILLE RIDKLUBB
28 februari 2024, kl 18:00-20.00

Plats Klubbhuset, Partille Ridklubb

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av föredragningslista
7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av
ungdomssektionen
19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
24. Bildande av sponsorgrupp i klubben
25. Bildande av anläggningsgrupp för klubben
26. Sammanträdets avslutande.

Varmt välkomna! Vi bjuder på fika och det blir intressanta diskussioner om vår klubbs framtid.

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma. Årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Röstberättigade är medlemmar som fyllt 15 år om årsavgiften för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.