ÅRSMÖTE PARTILLE RIDKLUBB
5 februari 2023, kl 16:00

Plats Klubbhuset, Partille Ridklubb
Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter 2024.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Två motioner a) justering av stadgar och b) förslag ideellt arbete)
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen;
e) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
g) ombud till Ridsportsförbundets och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Dokument

Valberedningens förslag 2023

Valberedningens målsättning har varit att både medlemsstall, skolstall och tävlingsryttare skall vara representerade i den kommande styrelsens sammansättning.

Ordförande 1 år
Malin Theorin Wallander

Ledamot 2 år:
Heike Lundgren
Jonas Aspman
Caroline Ekehed
Sara Glavin
Cecilia Johannison

Ledamöter med ytterligare 1 mandatår
Marion Jernråda
Ledamot US – utses av Ungdomssektionen

Suppleant 1 år
Mona Kilian
Anki Bergstöm
Suzanne Parenius
Suppleant US – utses av Ungdomssektionen

Revisor 1 år
Gerd Karlstrand
vakant

Valberedning 1 år
Angela Fasth
vakant
vakant

Följande har tackat nej till omval: 
Susanne Björkman
Åsa Parker
Cecilia Ahlström

Lena Axelsson och Malin Engman fortsätter ej i Valberedningen och Suzanne Parenius fortsätter ej som revisor.