Hoppa till sidans innehåll

Avtal för lektionsridning


Ridskoleavtal

 

Avtal mellan användare och Partille Ridklubb

***Du måste godkänna avtalet, vilket du gör i slutet av denna text, innan du kan gå vidare.***

 

AVTAL LEKTIONSRIDNING PARTILLE RIDKLUBB

 

Allmänt

Partille Ridklubb följer Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy enligt utbildning i hästhållning och ridning byggd på klassisk grund och med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner. För detta krävs att verksamheten leds av certifierad personal, att ridskolan förfogar över lämpliga och välskolade hästar samt en ändamålsenlig anläggning. Vi strävar efter att följa Svenska Ridsportförbundets idéprogram ”Ridsporten Vill” med värderingar och riktlinjer beträffande barn- och ungdomsverksamheten.

 

Partille Ridklubb (”Föreningen”) är en ideell förening som erbjuder både ridskoleverksamhet och inackordering av privathästar. Ridskoleverksamheten (”Ridskolan”) erbjuder organiserad ridning för barn, ungdom och vuxna, från nybörjare till nivå 5 på ridhäst och från knatte till hopp-/galoppgrupp för ponny.

 

Föreningen publicerar information om verksamheten på www.partilleridklubb.se (”Hemsidan”). Under menyvalet Ridskolan återfinns information och priser rörande ridskolans verksamhet.

 

Administrativt system för ridskolan

Ridskolan använder sig av ett administrativt system kallat HorseManager, där ridande/förälder till ridande uppdaterar profil- och kontaktinformation, och administrerar genom systemet hela sin ridning. Bland annat gör eleven anmälan till ridning, ser grupper och lektioner, avbokar och ombokar lektioner samt bokar enskilda lektioner.

 

För att börja rida skall eleven vara registrerad i systemet, och detta görs genom att registrera som ny användare på www.horsemanager.se/prk (”Elevportalen”). För elever under 18 år registreras först föräldern och sedan läggs barnet till som elev under fliken Familj. Uppgift om namn, adress, mobilnummer och personnummer skall anges både för elev och för förälder till ridande elev under 18 år.

 

För nya elever som inte är aktiva medlemmar i Föreningen erbjuds möjligheten att stå på väntelista (”Kö”) för inträde i Ridskolan. Plats i kö debiteras per år i enlighet med uppgift i Elevportalen och på Hemsidan, och ger förtur för erbjudanden om plats i lämplig ridgrupp. Om funktionen Kö skall vara aktiverad beslutas från tid till annan av ridskolan.

 

Medlemskap och Termin

Medlemskap i Partille Ridklubb är en förutsättning för att få rida på klubben. Medlemskapet gäller per kalenderår (januari – december) och betalas via Elevportalen. På Hemsidan och i Elevportalen finns prisuppgifter för de olika medlemskapen. Inför varje vårtermin faktureras medlemsavgift för kommande år. Vid detta tillfälle har du möjlighet att under fliken medlemskap välja annat medlemskap än det föreslagna. Då Partille ridklubb är en ideell förening erbjuds en reducering av medlemsavgiften med 300 kronor per termin om medlemmar ställer upp med ideell aktivitet motsvarande 2 tillfällen à 2 timmar per termin i enlighet med föreningens instruktioner. De här medlemskapen heter:

•                          U19 Junior Medlemsavgift ideellt aktiv

•                          Senior Medlemsavgift ideellt aktiv

•                          Medlemskap Familj ideellt aktiv

Om ideell aktivitet ej genomförts under terminen justeras medlemsavgifter i början av nästkommande termin via separat faktura.

Ideellt arbete kan göras inom något/några av följande områden:

 

- Medverkan vid Klubbdag

- Medverkan i andra typer av arbeten kring underhåll och byggnation i anläggningen.

- Medverkan under terminen som funktionär eller på annat sätt hjälper till vid tävlingar

- Medverkan under terminen med att hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter.

- Mockning av ridskolans lösdrift under stängningsdagar, här ingår även intag, fodring och utsläpp av skolhästar. Notera att häst-vana krävs. Minst två personer delar på arbetet och kan rapportera medlemsinsats.

- Städning av kafeteria, läktare och toaletter.

- Genomförande av sommarbeteskollen. Denna medlemsinsats gäller vårterminen, och rapporteras som anmälan till beteskollen.

- Medverkan i Styrelse, Ungdomsstyrelse eller i någon av föreningens kommittéer.

 

Hjälpa till på klubbtävlingar som du/ditt barn deltager i enligt tävlingsavtalet ingår inte som medlemsinsats. Medlem anmäler till Föreningen att man genomfört en medlemsinsats.

Verksamhetsåret är indelat i två terminer (”Termin”), en vårtermin om 25 veckor från vecka 1 till och med vecka 25 och i en hösttermin om 20 veckor från vecka 33 till och med vecka 52. På Hemsidan och i Elevportalen finns prisuppgifter för de olika ridgrupperna.

 

Provridning

För nya elever erbjuds möjligheten att provrida (”Provridning”) en (1) gång i Ridskolan. Om särskilda behov föreligger kan ridskolechefen besluta om att tillämpa fler provridningstillfällen. Anmälan till Provridning bokas helst per telefon, alternativt via mejl där uppgift om eventuell ridvana och erfarenhet lämnas. Priser för Provridning finns på Hemsidan.

 

Provridning görs i en ordinarie ridgrupp förutsatt att ledig plats finns. Därefter övergår eleven i normal Lektionsridning, och kan fortsätta rida efter erlagd betalning för terminens återstående lektioner. Lektionsavisering görs genom Elevportalen. Ridning kan fortsätta först efter erlagd betalning.

 

Eleven skall aktivt meddela ridskolan om denne efter provlektionen inte önskar fortsätta i lektionsridning, genom epost meddelande till This is a mailto link samt avböja inbjudan till fortsatt ridning via Elevportalen.

 

Lektionsridning

Ridning i ordinarie och schemalagda ridgrupper (”Lektionsridning”) avser veckovisa eller på annat sätt återkommande lektioner under en Termin.

 

Inför starten av en ny Termin aviseras elevens tidigare ridgrupp via Elevportalen om eleven inte sagt upp sin ridplats. Avisering inför för vårterminen görs omkring den 10 november året innan och avisering för höstterminen görs omkring den 10 maj.

 

Inför eller under terminen kan nya och befintliga elever ansöka om ridning genom att göra en intresseanmälan i Elevportalen till lämplig ridgrupp. Vid intresseanmälan är det viktigt att informera om ridvana och erfarenhet. Ridskolan gör en bedömning om gruppen är en lämplig nivå för eleven och skickar i mån av plats därefter en inbjudan. Eleven accepterar eller avböjer förslaget från Ridskolan.

 

Specialgrupper erbjuds som schemalagda. Företräde till specialgrupp har ridande i ordinarie ridgrupp samt uppstallade i föreningens medlemsstall. Anmälan görs genom Elevportalen och erbjuds i mån av plats. Ridning kan starta efter bekräftelse från Ridskolan samt erlagd betalning från eleven, i den närmast kommande lektionen för aktuell ridgrupp.

 

Uppgift om den häst som eleven skall rida anslås inför ridlektionen i skolstallet och finns tillgänglig för eleven via Elevportalen. Notera att sena ändringar av tilldelning av häst eller information om skötsel och annan daglig information ges på anslaget i skolstallet.

 

Ridskolan erbjuder elever möjlighet att få avisering via SMS om uppgifter inför lektion, se avsnittet ’SMS-avisering’.

För elever som rider i en ordinarie ridgrupp ges möjlighet att boka extralektioner (”Strölektion”) i annan ridgrupp i samma eller lägre nivå. Anmälan görs genom Elevportalen och erbjuds i mån av plats.

 

Knatteridning

Ridande elever under 7 år kan genomföra ridning i Knattegrupp, om sådan finns tillgänglig. Avtalet applicerar på dessa elever, men med följande undantag:

- Förälder eller annan vuxen skall leda under lektionen

- Knattegrupper genomförs med kortare lektionstid, vanligtvis 30 minuter

- Terminen är indelad i fem (5) del-terminer under våren och fyra (4) del-terminer under hösten, om vardera 5 veckor.

- Två till tre veckor innan en ny 5-veckorsperiod läggs den kommande gruppen för betalning genom Elevportalen.

- Ridning i kommande del-termin aviseras i Elevportalen.

- Uppsägning skall ske skriftligen via mail till This is a mailto link

 Nybörjargrupp

- Förälder eller annan vuxen skall leda under lektionen

Avbokning och Igenridning

Elev som inte kan rida i sin bokade lektionsridning skall avboka sin lektion via Elevportalen i enlighet med de klockslag som framgår där och på Hemsidan. Detta för att möjliggöra för andra elever att boka igenridning eller strölektioner samt god hästplanering för hästarnas bästa.

För Knatteridning gäller att eleven har rätt att rida igen en gång under innevarande 5-veckorsperiod.

 

Ridskolan erbjuder möjlighet att rida igen om man på något sätt fått förhinder att delta i den ordinarie lektionen. Förutsättning för igenridning är att återbud görs genom att göra en avbokning på den aktuella lektionen i Elevportalen.

 

Avbokning lämnad i rätt tid ger chans till igenridning i mån av plats i samma eller lägre nivå än den ridgrupp som eleven tillhör. Bokning av igenridnings-lektion görs i Elevportalen och erbjuds i mån av plats. Denna möjlighet finns under vårterminen vid maximalt fyra (4) tillfällen och under höstterminen vid maximalt tre (3) tillfällen. Avbokningar gjorda under en Termin kan inte flyttas över och nyttjas för igenridning i efterföljande Termin.

 

Uppsägning av plats i ridgrupp

Uppsägning av plats i ridgrupp inför kommande Termin, görs genom e-post meddelande till This is a mailto link senast den 31 oktober året innan för vårterminen och senast den 30 april för höstterminen.

 

Vid plötslig långvarig sjukdom eller skada som påverkar elevens förmåga att rida under längre tid har eleven, mot uppvisande av läkarintyg, möjligheten att få återstående lektioner krediterade utan uppsägningstid. Uppsägning med bifogat läkarintyg skickas senast 14 dagar från dateringen av sjukintyget, till This is a mailto link

 

Vid uppsägning initierad av Ridskolan beroende på ändring av detta avtal kan eleven säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om eleven inte säger upp avtalet inom 30 dagar gäller det nya avtalet från detta datum. 

 

Inställda lektioner

Ridskolan erbjuder ridning under de Terminer som är angivna i detta avtal, med några få stängningsdagar per år. Dessa anges på Hemsidan och debiteringen för Lektionsridning under en Termin är kompenserad för detta.

 

I tillägg till dessa dagar kan Ridskolan av särskilda skäl komma att avisera inställda ridlektioner eller hela riddagar. Avisering sker minst 14 dagar innan inställd lektion och för förlorade lektioner erbjuds eleven igenridning till samma antal.

 

Force major

Vid extra ordinära händelser utanför Föreningens kontroll och force major äger Ridskolan eller dess ombud rätten att ställa in ridlektioner eller hela riddagar. Förutom det uppenbara för händelser som är utanför Föreningens kontroll så omfattas definitionen också av karantän, inbrott, skador på anläggningen eller annat som gör att ridning inte kan genomföras på ett säkert sätt. Ersättning för förlorade lektioner ges inte.

 

Priser och Fakturor

Information avseende priser och avgifter anges i Elevportalen och på Hemsidan under menyvalet Ridskolan.

 

• Medlemsavgift avser helt kalenderår. Avgiftens nivå beror av elevens ålder under året.

 

• Ridavgiften (”Ridavgift”) erläggs per Termin för den eller de grupper eleven deltar i, och debiteras från närmast kommande lektion efter bekräftad anmälan fram till terminens slut. Avgiftens nivå beror av lektionens längd i tid för aktuell ridgrupp samt elevens ålder under aktuell Termin.

 

• Avgift för bokade Strölektioner debiteras som separat faktura. Avgiftens nivå beror av lektionens längd i tid för aktuell ridgrupp samt elevens ålder under aktuell Termin.

 

Eleven äger rätt att ange annat slutdatum för sin Lektionsridning om detta anges vid anmälan, och ridavgiften blir då för de aktuella antalet lektioner.

 

Efter elevens bekräftelse i Elevportalen för anmälan till aktuell ridgrupp ges möjlighet att välja att betala hela Ridavgiften på en gång eller dela upp betalningen på två eller flera delfakturor. Kostnaden är 50:- per delfaktura. För fakturering som avser höstterminen skickas första fakturan för betalning i månadsskiftet maj/juni innevarande år och för vårterminen skickas första fakturan för betalning i månadsskiftet november/december året innan.

 

Faktura/fakturor för Lektionsridning och bokade Strölektioner skickas via epost till eleven/elevens målsman med 10 dagars betalning. Fakturan skall betalas med angivande av korrekt bankgironummer samt OCR-nummer för att vara giltig betalning. Notera noga bankgironummer och OCR-nummer på fakturan. Först efter korrekt erlagd betalning ges möjlighet till ridning.

 

Frågor om fakturor eller debitering görs genom epost till This is a mailto link

 

SMS avisering

Elev i Lektionsridning har möjlighet att via Elevportalen anmäla om SMS-avisering, för den eller de ridgrupper som eleven deltar i. Ridskolan skickar då ett SMS inför lektionens start med en påminnelse samt med uppgift om den häst som eleven skall rida.

 

Kostnaden för SMS-avisering anges i Elevportalen och på Hemsidan.

 

Betalningspåminnelse

Ridskolan skickar en påminnelse via SMS fyra (4) dagar efter att fakturan fallit till betalning. Vid ytterligare utebliven betalning skickas efter 10 dagar en betalningspåminnelse via eBRev, och en förseningsavgift om 50:- debiteras på kommande faktura. Efter 20 dagar skickas ett krav via eBrev, och en kravavgift om 160 kr samt en förseningsavgift om 50 kr debiteras på kommande faktura. Om fakturan ändå inte betalas lämnas ärendet vidare till Inkasso. Vid obetald faktura tilldelas eleven ingen häst inför lektion och kan därmed inte delta förrän skulden är reglerad.   OBS viktigt att ni angivit korrekt kontaktuppgifter i HM.

 

Försäkring

Ridskolan har tecknat olycksfallsförsäkring som gäller för deltagande elev vid all verksamhet arrangerad av föreningen. Nedan länk anmäla sitt skadeärende: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring

 

REGLER LEKTIONSRIDNING PARTILLE RIDKLUBB

 

Vi arbetar för att vara en förebild inom ridsporten. Såväl nybörjare som erfarna ryttare, såväl aktiva ryttare som föräldrar och kompisar ska kunna utvecklas och ha kul genom ridsportens olika grenar.

 

Ledstjärnorna för vår klubb är positivitet, respekt och kunskap.

 

Ideell verksamhet

Partille Ridklubb är en ideell förening där medlemmarna gör insatser för att på olika sätt underhålla och utveckla anläggningen. Dessa insatser kan vara kaféverksamhet, städning eller medverkan vid de olika klubbdagar som anordnas under året. Varje medlem förväntas hjälpa till efter bästa förmåga vid minst två tillfällen per termin. Vi informerar på Hemsidan, föreningens FB-sida och via mail om alla aktiviteter.

 

Innan ridlektionen

Hästen skall iordningställas både före och efter lektion, vilket innebär att eleven ska komma minst 30 minuter före ridlektionen. Det är allas ansvar att hästarna hanteras väl och på ett säkert sätt. Mer information om vad som ska göras ges av ridinstruktörerna när eleven börjar. Eleven ansvarar också för att häst och utrustning görs i ordning efter lektionen.

 

Stallregler

•                          Stallet är hästens hem och därför uppträder du på ett lugnt och säkert sätt där.

•                          Du hälsar och är trevlig mot alla i stallet, såväl två- som fyrbenta.

•                          När du hanterar hästen vänder du den i spiltan eller binder upp den i boxen.

•                          Av säkerhetsskäl är det viktigt att du gör hästen uppmärksam på att du är på väg in i spiltan eller boxen

•                          Du går på vänster sida om hästen och håller i tyglarna när du leder den till och från en lektion

•                          Du leder hästen i grimma och grimskaft på vägen till och från hagen

•                          Du håller säkerhetsavstånd såväl bakom som mellan hästar

•                          Du lägger tillbaka det du har tagit fram. Var sak på sin plats. Du håller stallgången fri från föremål, använder krokar till grimmor, hjälmar, säkerhetsvästar m.m.

•                          Ridskolan ansvarar inte för privat utrustning

•                          Du använder alltid sko med klack och godkänd ridhjälm vid all ridning på anläggning

•                          Det är inte tillåtet att röka på eller vid anläggningen

•                          Mobilen ska vara avstängd om du har med den till manegen vid ridning.

Hjälm

Du måste ha godkänd hjälm när du rider. Det finns hjälmar att låna men om du ska fortsätta att rida är en egen hjälm som sitter bra på ditt huvud det bästa. Undvik begagnat då du inte vet vad som hänt med den. Har du trillat av och slagit i huvudet bör du köpa ny hjälm.

 

Säkerhetsväst

Ridskolan rekommenderar säkerväst vid ridning för samtliga åldersgrupper, det är dock inget krav för att få lov att rida. Vi har ett antal västar för junior och knatte i olika storlekar för utlåning. Säkerhetsvästen skyddar revben, ryggrad och inre organ vid avfallning, spark eller tramp.

 

Skor

Du måste ha en sko med klack när du rider. Detta på grund av att du inte ska kunna få i foten genom stigbygeln och fastna. En ridsko med shortchaps eller ridstövel är att rekommendera. Det finns även ridskor med stålhätta som undviker skador vid eventuell trampning.

 

Övrigt

•                          Ridbyxor är skönast att rida i men det går även bra med byxor utan sömmar på insidan av låret

•                          Har du långt hår bör du ha det uppsatt

•                          Du tar av stora örhängen under ridningen

•                          Du tuggar aldrig tuggummi under ridningen

•                          Det kan vara bra att ha handskar, dels för att få bättre grepp men också för att minimera risk för skavsår

•                          Du kan behöva spö på vissa hästar och det finns att låna på ridskolan

•                          Varje häst i ridskolan har en egen ryktpåse med borstar

•                          Tänk på att vid kallt väder är varma kläder skönt att ha och fodrade vantar klarar man sig nästan inte utan

Godkänn avtalet genom att klicka på knappen.

Cookies

Cookies eller så kallade kakor är små filer som webbplatser lägger på din dator för att kunna identifiera den. Med hjälp av identifieringen samlar vissa webbplatser in information om hur surfningen sker på datorn. Det gör inte Horsemanager. Horsemanager använder cookies enbart för att ha koll på sessioner, dvs vem som är inloggad på datorn.

Villkor för fakturaköp

Betalningsvillkor: 10 dagar netto. Dröjsmålsränta: Referensränta + 8%. Förseningsavgift: 50 kr. Kravavgift (påminnelse 2): 160 kr.

Du måste betala alla fakturorna för din plats även om du väljer att sluta innan terminen är slut.

Ange ALLTID OCR-numret vid betalning!

Fakturorna skickas med email. Kontakta ridskolan om du vill ha dem per brev mot en kostnad av 20 kr.

Uppdaterad: 23 MAR 2018 16:33 Skribent: Frida Avesand

horsemanager_inlogg_200


Ridskolans kalender


Är du företagare och söker en attraktiv marknadsplats?

Många passerar genom och i anslutning till vår verksamhet varje dag !
Kontakta Sponsorgruppen, kontaktuppgifter och våra erbjudanden finner du på våra sponsorsidor !

Besök oss gärna på Facebook !
 Partille Ridklubb på Facebook !

Antalet besökare :
Free Hit Counters 

 
 

Stöd våra sponsorer -

de stödjer oss !!

 

logga_alone_200x72

Klicka på loggan för att komma til vår sida ! Nu finns även Hööks här!
 
 
Maklarhuset_rosa_sRGB
 
floorit2
 
Nordiska skyltfabriken logo
 
 Sävedalens Ost Kött - Logo
 
Logo Gigant
 
 Hööks
 
myone_149822402
 
Kåhögs gård
 
 
Samarbetspartner:
 
Bild1
 
sjöhagen wear
 
 

 

Postadress:
Partille RK - Ridsport
Åstebovägen
43349 Partille

Kontakt:
Tel: 031442543
E-post: This is a mailto link